Njësia përgjegjëse e sinjalizuesve

Ligji Nr. 60/2016: PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE 

RREGULLORE  “PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT, TË KËRKESËS SË SINJALIZUESIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË GARDËN E REPUBLIKËS

VKM Nr. 816, datë 16.11.2016: PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT 60/2016

 

stema

© Garda e Republikës 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.