Buletini

Buletini informativ, si pasqyrë e realizimit të detyrave dhe objektivave për vitin 2020 një risi dhe nisje e një stadi të ri të transparencës dhe komunikimit me publikun

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.