Blog Standard Full Width

Njoftime për publikun

Referuar Nenit 3 të VKM Nr 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, për publikimin e Njoftimit të Kontratës për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.
Lexo me Shume

Garda e Republikës shpall njoftimin

Garda e Republikës shpall njoftimin për 50 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (grada inspektor) në Gardën e Republikës. Kandidatët për punësim në Gardën e Republikës do të ndjekin kursin e formimit në Kolegjin Profesional të Formimit Policor, në Akademinë e Sigurisë.
Lexo me Shume

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve) Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik Regjistri i realizimeve të prokurimit publik Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme
Lexo me Shume

Kuadri Ligjor Rregullator

Kuadri ligjor rregullator  Aktet Ligjore të MB Legjislacion ndërkombëtar Legjislacion kombëtar Akte nënligjore Rregullore Kodi i sjelljes Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit Strategji Raport vjetor Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e MB dhe që prek publikun
Lexo me Shume

Rreth Autoritetit

Rreth Autoritetit Struktura organizative/Organigrama Ministria e Brendshme funksionon sipas strukturës së miratuar me urdhër të Kryeministrit Nr.16, datë 13.01.2021, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Brendshme”. Struktura organizative dhe pagat e nëpunësve pasqyrohet në organigramën bashkëlidhur urdhrit të cituar. Organigrama dhe struktura e pagave të Ministrisë së Brendshme Funksionet dhe detyrat […]
Lexo me Shume