Misioni

MISIONI

Garda e Republikës së Shqipërisë është strukturë me status të veçantë në Ministrinë

e Brendshme, që ka për mision ruajtjen dhe mbrojtjen e personaliteteve të larta shtetërore

dhe të rezidencave, të përcaktuara në këtë ligj. Ajo varet nga Ministri i Brendshëm.

Misioni dhe statusi i Gardës nuk ndryshojnë në gjendje të jashtëzakonshme apo në

gjendje lufte.

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.