Ligje

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJI Nr. 33/2021 PËR GARDËN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJI 10142 dt 15.05.2009 PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE