Kontakte

Adresa

Rruga e Elbasanit, pranë Pallatit të Brigadave, Tiranë.

Telefon

042274547

Fax

042223156