Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

  • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
  • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
  • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
  • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme