Kuadri Ligjor Rregullator

Kuadri ligjor rregullator

  •  Aktet Ligjore të MB
  • Legjislacion ndërkombëtar
  • Legjislacion kombëtar
  • Akte nënligjore
  • Rregullore
  • Kodi i sjelljes
  • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
  • Strategji
  • Raport vjetor
  • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e MB dhe që prek publikun