Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi MB

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi MB