RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINSTRATIV TË KËRKESËS PËR MBROJTJE NGA HAKMARRJA