Day: October 25, 2023

NJOFTIMI I KONTRATËS PËR PUBLIKIM

Referuar Nenit 3 të VKM Nr 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, për publikimin e Njoftimit të Kontratës për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, në linkun më poshtë ndodhet ky njoftim në versionin PDF:
Lexo me Shume