Njoftimi i kontratës “Blerje fishekë 9×19 mm Parabel”

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon njoftimin e kontratës me objekt ““Blerje fishekë 9×19 mm Parabel”.