Njoftime

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Garda e Republikës shpall njoftimin për 70 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (Grada Inspektor). Bashkëlidhur janë kriteret dhe dokumentat që duhet të plotësojnë dhe paraqesin kandidatët deri në datën 26.01.2024.
Lexo me Shume

Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar

Bazuar në Nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Lexo me Shume

Njoftim

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës bashkëlidhur këtij njoftimi, publikon dokumentin “Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër”.
Lexo me Shume

Njoftimi i kontratës

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon “Njoftimin e kontratës”. 
Lexo me Shume