Njoftime

Thirrje për aplikim për pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gardës

Bazuar në nenin 10, pika 2, të Udhëzimit nr. 102, datë 5.6.2024 të Ministrit të Brendshëm “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për përzgjedhjen e kandidatit për Drejtor të Përgjithshëm të Gardës së Republikës”, Garda e Republikës njofton se Ministria e Brendshme ka shpallur thirrjen për aplikim për pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gardës […]
Lexo me Shume

Formularë të njoftimit të kontratës së nënshkruar “Blerje të mjeteve të transportit për Gardën e Republikës”

Bazuar në nenin 31, të Ligjit Nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularët e njoftimit të kontratës së nënshkruar  për kontratën “Blerje të mjeteve të transportit […]
Lexo me Shume

Formularë të njoftimit të fituesit të kontratës së nënshkruar “Blerje e mjeteve të transportit për Gardën e Republikës”

Bazuar në nenin 31, të Ligjit Nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularët e njoftimit të fituesit për kontratën “Blerje të mjeteve të transportit për Gardën […]
Lexo me Shume

Njoftim i kontratës “Riparim dhe mirëmbajtje mjete rrugore”

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon njoftimin e kontratës me objekt “Riparim dhe mirëmbajtje mjete rrugore”. Ky njoftim publikohet në gjuhën: Shqip & Anglisht.
Lexo me Shume

Njoftim

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës bashkëlidhur këtij njoftimi, publikon dokumentin “Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër”.
Lexo me Shume