DENONCO SHKELJE TË LIGJIT

Bazuar në urdhrin nr. 255, datë 22.02.2023 të Drejtorit të Përgjithshëm “Për ndalimin e pjesëmarrjes në veprimtari politike dhe monitorimin e sjelljes së punonjësve gjatë procesi zgjedhor Maj 2023”, si dhe Udhëzimit nr. 527/1, datë 22.02.2023 “Për monitorimin e sjelljes së punonjësve të Gardës së Republikës gjatë procesit zgjedhor Maj 2023”, dalë në zbatim të urdhrit të sipërcituar, Garda e Republikës vë në dispozicion të publikut kontaktet e koordinatorit të Grupit të Monitorimit, me qëllim raportimin e shkeljeve të konstatuara nga punonjës të Gardës së Republikës, të cilat janë në kundërshtim me nenin 11 të ligjit 33/2021 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” dhe cënojnë natyrën e depolitizuar të institucionit.  

Koordinatori i Grupit të Monitorimit: 

Z. Jeno Sinaj 
Tel: 0694136428 
e-mail: [email protected] 
Adresa zyrtare postare:  
Garda e Republikës së Shqipërisë 
Rr. e Elbasanit, pranë Pallatit të Brigadave, Tiranë, Shqipëri.  

e-mail: [email protected]