Rregullore e brendshme

Rregullorja e Brendshme e Gardës së Republikës është një akt nënligjor që bazohet në Kushtetutën e Shqipërisë , Ligjin Nr. 8869 dt. 22.05.2003 ‘’ Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin Nr. 9445 dt. 16.11.2005 .

Ajo është dokumenti bazë në të cilën trajtohen rregullat e punës e të shërbimit në Gardën e Republikës dhe është e detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë nivelet e punonjësve të Gardës .

Në këtë Rregullore, përcaktohen organizimi dhe përbërja e Gardës, detyrat dhe përgjegjësitë e drejtuesve, Shtabit, Degës, Njësive dhe Sektorëve. Përcaktohen rregullat e organizimit, planizimit dhe kryerjes së shërbimit të sigurisë për ruajtjen dhe mbrojtjen e Personaliteteve të Larta Shtetërore, selive, rezidencave dhe objekteve të përcaktuara në akte ligjore. Zbatimi i kërkesave të kësaj Rregulloreje krijon kushte për veprime të harmonizuara e strandarte të personelit të Gardës.

Në zbatim të kësaj Rregulloreje, drejtuesit e Degës, Njësive e sektoreve hartojnë detyrat funksionale për të gjitha nivelet .

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.