Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar “Blerje fishekë 9×19 mm Parabel”

Bazuar në Nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me objekt “Blerje fishekë 9×19 mm Parabel”