Njoftim

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës bashkëlidhur këtij njoftimi, publikon dokumentin “Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër”.