VKM Nr 777, datë 15.12.2021: PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË GARDËS SË REPUBLIKËS