Formularë të njoftimit të kontratës së nënshkruar “Blerje të mjeteve të transportit për Gardën e Republikës”

Bazuar në nenin 31, të Ligjit Nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularët e njoftimit të kontratës së nënshkruar  për kontratën “Blerje të mjeteve të transportit për Gardën e Republikës”. Përkatësisht:

Loti I: “Automjet special për shërbimin e LE dhe ASHM”

Loti II: “Automjet për Drejtorinë për sigurinë e PLSH-ve”