VKM Nr. 816, datë 16.11.2016: PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT 60/2016