Programi i Transparencës

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve) Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik Regjistri i realizimeve të prokurimit publik Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme
Lexo me Shume

Kuadri Ligjor Rregullator

Kuadri ligjor rregullator  Aktet Ligjore të MB Legjislacion ndërkombëtar Legjislacion kombëtar Akte nënligjore Rregullore Kodi i sjelljes Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit Strategji Raport vjetor Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e MB dhe që prek publikun
Lexo me Shume

Rreth Autoritetit

Rreth Autoritetit Struktura organizative/Organigrama Ministria e Brendshme funksionon sipas strukturës së miratuar me urdhër të Kryeministrit Nr.16, datë 13.01.2021, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Brendshme”. Struktura organizative dhe pagat e nëpunësve pasqyrohet në organigramën bashkëlidhur urdhrit të cituar. Organigrama dhe struktura e pagave të Ministrisë së Brendshme Funksionet dhe detyrat […]
Lexo me Shume

Programi i Transparencës

Programi i transparences Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj […]
Lexo me Shume